Regulamin Salonu Centrum Urody MONA

 1. Salon Centrum Urody MONA powiązany ze stroną internetową www.mona.poznan.pl, właścicielem firmy jest Monika Zimna, NIP 779-186-46-33.

 1. Godziny otwarcia Centrum: poniedziałek – piątek: 8:00 – 21:00, sobota: 8:00 – 15:00. 

 1. Klienci CU MONA są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.

 2. Zakup usługi w CU MONA równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez salon oraz że, zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność. 

 1. Korzystanie z usług CU MONA jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 1. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta, kartach pacjenta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Centrum Urody MONA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 1. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta. 

 1. Nasze promocje, rabaty, karnety (bony upominkowe) nie łączą się, chyba że regulamin danej promocji mówi inaczej.

 1. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

 1. Za usługi świadczone w CU MONA płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

 1. Ewentualne skargi, wnioski, zażalenia oraz reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: Centrum Urody MONA, ul. Umultowska 45, 61-614 Poznań.

 1. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.

 1. Na terenie salonu zakazane jest: palenie papierosów i zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, wnoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią, wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie, chodzenie nago lub w stroju innym niż obowiązujący w salonie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą kierownictwa lub właściciela salonu. 

 1. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

 1. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. 

 1. Jeżeli osoba dysponująca zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon traktuje to jako usługę zrealizowaną. 

 1. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi. 

 1. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia zaproszenia upominkowego (karnetu), salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

 1. Termin ważności zakupionych w CU MONA prezentów, pakietów, kuponów, karnetów, bonów kosmetycznych obowiązuje 6 miesięcy od daty zakupu. Po tym terminie tracą ważność i przepadają.

 1. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione zaproszenia upominkowe. 

 1. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w CU MONA.

 1. Zakup zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 1. Zabiegi w CU MONA są wykonywane w oparciu o umowę starannego działania i salon dokłada wszelkich starań korzystając z aparatury, preparatów oraz profesjonalnej wiedzy, aby rezultat zabiegu był optymalny, mając na uwadze okoliczności i uwarunkowania indywidualne klientki, takie jak : wiek, stan skóry, ogólny stan zdrowia.

 1. Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

 1. Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekującym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

 1. Pracownicy salonu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków czy bransoletek w czasie pracy.

 1. CU MONA oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych i fryzjerskich, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług. 

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

 1. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.

 1. Wykonanie zabiegu przekłucia części ciała i zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.

 1. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

 1. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

 1. Podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie CU MONA są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

Instrukcja użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku

 1. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.

 2. Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji i sterylizacji tych narzędzi.

 3. Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne i fryzjerskie wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji i sterylizacji.

 4. Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w autoklawie.

 5. Pojemniki z narzędziami zalanymi środkiem dezynfekującym są szczelnie zamykane, znakowane.

 6. Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekującym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.

 7. Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.